Dịch vụ

D?ch V? Khai H?i Quan

Kho Bãi & H?u C?n

D?ch V? V?n Chuy?n

D?ch V? Khai H?i Quan

Kho Bãi & H?u C?n

D?ch V? V?n Chuy?n

Gi?i thi?u

Gi?i thi?u: Chúng tôi là m?t t? h?p cung c?p d?ch v? toàn di?n trong chu?i cung ?ng hàng hóa. Ngu?n l?c c?a chúng tôi ?? ?? chúng tôi có th? th?c hi?n công vi?c c?a mình m?t cách hi?u qu?, chuyên nghi?p nh?t t?i nh?ng n?i mà chúng tôi hi?n di?n trên b?n ?? asean. Trong xu h??ng h?i nh?p toàn c?u, ?a ph??ng ?a d?ng hóa các quan h? kinh t? ?òi h?i s? phát tri?n, ??i m?i toàn di?n trong l?nh v?c logistics. Nh?n th?c rõ ?i?u này, chúng tôi không ng?ng v??n lên và chu?n hóa các quy trình d?ch v? c?a mình nh?m ph?c v? t?t nh?t các nhu c?u c?a khách hàng. V?i khách hàng chúng tôi luôn ??t ph??ng châm “Hi?u qu? tài chính – Th?i gian t?i ?u – An toàn hàng ??u” làm quy t?c d?ch v?. V?i chính mình Chúng tôi th?c hi?n d?ch v? theo nh?ng chu?n t?c ???c ??t ra d??i s? giám sát ch?t ch? nh?m ??m b?o tính “chuyên nghi?p – t?n t?y – ??i m?i”. Chúng tôi c?ng luôn bi?t ?n nh?ng quý khách hàng ?ã tin t??ng, g?n bó lâu dài cùng chúng tôi. M?c tiêu bao ph? d?ch v? toàn khu v?c asean và v??n ra th? gi?i theo ???ng bi?n luôn c?n m?t l? l?c không ng?ng và s? ?ng h? c?a quý khách hàng.

Liên Hệ

Contact Thailands China English Vietnam
WeChat
Viber
Zalo
Mail
Phone 0084.163.266.8822 0084.126.866.8822 0084.978.700.287 0084.936.820.986

V?n phòng Hà N?i

V? Tr?ng Ph?

V?n Phòng Vinh

Hà Huy T?p

Support


 • VI?T NAM

  Hanoi Office: 907/17T1 Hapulico building, 01 Nguyen Huy Tuong, Hanoi
  Tel: + 841632668822
  Email: lotuslogistics.asia@gmail.com

 • LÀO

  Vientiane Office: Km 05/10 Highway, Don Noun, Vientiane, Laos
  Tel: +8562091666789
  Email: lotus.thakhek@gmail.com